Tag Archives: 29 setembre

Perquè cal fer vaga el 29 de setembre

El parlament espanyol ha aprovat el projecte de reforma laboral del govern,

la reforma s’acompanyarà amb la revisió del sistema de pensions, que retarda l’edat de jubilació fins als 67anys, i també del còmput d’anys treballats per

calcular la quantia de la pensió, amb la consegüent reducció de la prestació.

La reforma laboral del PSOE afavoreix els acomiadaments, endureix les condicions per a cobrar les prestacions de desocupació, privatitza els serveis d’intermediació en el mercat laboral i no posa límits a la contractació temporal.

Cal fer vaga perquè la reforma:

Facilita i abarateix l’acomiadament

 • Generalitza el contracte de foment de la contractació indefinida,en incloure persones parades tres mesos, persones que hagen perdut un contracte indefinit o que hagen tingut un contracte temporal dos anys. Així, l’acomiadament improcedent és de 33 dies/any treballat (màxim 24 mesos) enfront del contracte indefinit anterior de 45 (màxim 42 mesos).
 • Amplia les causes legals d’acomiadament procedent, tant col·lectiu com individual, amb només 20 dies per any treballat (i un màxim d’una anualitat):

Les pèrdues reals o previstes en l’empresa són causa automàtica d’acomiadament procedent

Acomiadament “preventiu”: s’admet si l’empresa al·lega

que l’acomiadament pot servir per a evitar problemes futurs

 • Se subvencionen els acomiadaments amb fons públics, a

través del FOGASA, fent-los encara més barats per als empresaris,

fins i tot si es declaren improcedents. Així, pot

arribar a costar el mateix acomiadar el personal fix que el

personal temporal.

-Estableix un fons de capitalització, en el qual les persones treballadores estalvien per a pagar el seu propi acomiadament, mobilitat geogràfica o jubilació.

Augmenta els contractes de treball precari

 • Abarateix els contractes a joves de fins a 24 anys (amb bonificacions

del 100% en Seguretat Social) i baixos salaris.

 • Els contractes d’obra o servei passen a ser fixos al cap detres anys, sempre que s’haja “realitzat idèntica activitat i en el mateix lloc de treball”. Un simple canvi de lloc de treball posa el comptador a zero.

Privatitza els serveis públics d’ocupació

 • Fomenta les agències privades d’ocupació, amb ànim de

lucre.

 • Permet l’entrada de les ETT a nous sectors, com les administracions

públiques o a professions considerades perilloses.

 • Permet l’acomiadament objectiu de personal laboral fix de les administracions en:

Administracions o entitats amb dèficit pressupostari (causes econòmiques)el dèficit es converteix en causa automàtica de cessament.

Privatització de serveis per a estalviar costos (causes organitzatives), emparant-se en la millora que suposa per a la situació de l’entitat.

Desregula la negociació col·lectiva

 • Les empreses podran desvincular-se dels convenis col·lectius sectorials.
 • desvinculació salarial: possibilita pagar salaris inferiors als fixats en conveni

Revisa el sistema de jubilació i de pensions

El govern vol retardar l’edat de jubilació fins als 67 anys i augmentar els anys per calcular la quantia de la jubilació (de 15 a 20 anys).

Altres mesures

 • Les retallades del salaris al personal del sector públic.
 • Les retallades en educació, sanitat i atenció a la dependència.
 • La retallada de les prestacions socials.